RUP Fort Lapin Brugge

Het plangebied omvat een deel van het randstedelijk gebied van Brugge. Het valt uiteen in 3 grote gehelen met elk een eigen identiteit. Het westelijk deel (1) zit geprangd tussen de kern van Sint-Jozef en het havengebied. Het omvat grootschalige functies die functioneren op het niveau van het stedelijk gebied. Het zuidelijk deel (2) strekt zich uit tussen de ringvaart en de Graaf de Mûelenaerelaan. Het gebied viel buiten de planmatige ontwikkeling van Sint-Jozef. Deze ruimte heeft weinig ruimtelijke kwaliteit. Nochtans is deze ruimte door het zicht vanaf de ringweg duidelijk aanwezig in het stedelijk weefsel. Om een uniformer beeld en een betere beeldkwaliteit te krijgen is homogenere inrichting gewenst. Hierbij wordt ontwerpend onderzoek ingezet om de onderbenutte ruimten een kwalitatieve invulling te geven. Het noordelijk deel (3) vormt de kern van Sint-Jozef. De wijk wordt gekenmerkt door kleinschalige bebouwing waarbij de woonfunctie domineert. Daarnaast komen ook wijkondersteunende functies voor zoals een kerk, school en lokale handelszaken. Deze voorzieningen zitten voornamelijk geconcentreerd rond de kerk en de Ronsaardbekestraat. Het is van belang om in het RUP de ruimtelijk kwaliteit van de kern te behouden en waar mogelijk te versterken. De ruimtelijke kwaliteit wordt vooral ingegeven door de kleinschalige bebouwing, het aanwezige groen (o.a. rond kerk, de ‘Bilk’), de aanwezigheid van voortuinen en de aanwezige laanbomen in diverse straten.

Voor 4 deelzones werd ontwerpend onderzoek uitgevoerd door Adoplan om de toekomstige opties in beeld te brengen.