Ruimtelijke planning

Binnen de ruimtelijke planning nemen wij onder andere volgende taken op:

  • Ruimtelijke beleidsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Elk overheidsbestuur maakt voor zijn bevoegdheden en grondgebied een beleidsplan ruimte op. Hierin wordt de ruimtelijke visie en krachtlijnen uitgetekend voor het grondgebied. Dit wordt vertaald in ruimtelijke uitvoeringsplannen die de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften op perceelsniveau vastleggen. Adoplan voert deze opdrachten uit voor het lokale en bovenlokale bestuur.
  • Inrichtingsplannen en ontwerpend onderzoek. Dikwijls is gedetailleerd onderzoek noodzakelijk om de ontwikkelingsmogelijkheden van een perceel, bouwblok of stadsdeel te kennen. Adoplan test de mogelijkheden van een gebied aan de hand van ontwerpend onderzoek. Dit gebeurt zowel voor de overheid als voor projectontwikkelaars. Adoplan test de mogelijkheden van een gebied aan de hand van ontwerpend onderzoek…
  • Onderzoek. Ruimtelijke vraagstukken vragen dikwijls bijkomend onderzoek. Adoplan maakt hiervoor behoefte-, locatie- en haalbaarheidsstudies op. Deze studies vormen de onderbouwing om een ruimtelijk probleem aan te pakken en een gemotiveerde oplossing voor te stellen.
  • Ondersteuning bij de omgevingsvergunning zowel voor openbare besturen als voor de private sector. Adoplan ondersteunt lokale besturen bij het vergunningenbeleid. In veel gevallen leidt een (tijdelijk) gebrek aan deskundigheid tot problemen gezien afleveren omgevingsvergunningen een continu proces is. Adoplan ondersteunde reeds een 10-tal gemeenten gedurende kortere (1 maand) of langere periodes (meerdere jaren). Adoplan stelt zelf geen vergunningsaanvragen op maar stelt zijn deskundigheid wel ter beschikking van private actoren. Het adviseren of motiveren van bepaalde keuzes behoort tot ons werkveld. Ook het opstellen van aanvragen tot planologisch attest gebeurt door Adoplan.

Mobiliteit

  • Advies: Door het toenemende verkeer wordt het mobiliteitsvraagstuk steeds complexer en dwingender. Er bestaat niet altijd een pasklaar antwoord op de diverse problemen. Adoplan geeft advies over mogelijke oplossingen en de effecten hiervan.
  • Onderzoek: Om een advies of acties te kunnen formuleren is een doorgedreven analyse noodzakelijk. Hiervoor dient het functioneren van het bestaande verkeersnetwerk in kaart gebracht te worden. Meten is weten. Adoplan voert onderzoek uit rond intensiteiten, parkeren, herkomst/bestemming, verkeersveiligheid,…
  • Plannen: Mobiliteit wordt steeds belangrijker in het plannen van de ruimte. Beide visies moeten hand in hand gaan. De wisselwerking van ruimtelijke plannen en mobiliteitsplannen moet leiden tot een gewenste ontwikkeling van een dorp, stad of regio.
  • MOBER: Nieuwe projecten hebben vaak een belangrijke mobiliteitsimpact. Op basis van een bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel wordt duidelijk wat de impact is op het verkeersnetwerk. Bij een significante impact wordt onderzocht welke oplossingen en acties mogelijk zijn.