Adoplan werkt mee aan de opmaak van het gewestelijk RUP ‘Herstructurering Kleigroeve Argex – wijziging’. Het gewestelijk RUP betreft een aanpassing van het vigerende GRUP ‘Herstructurering Kleigroeve Argex’ (BS 9.08.2012).

In dit gewestelijk RUP wordt de toekomstige exploitatie en duurzame inrichting van de kleigroeve Argex-Sterhoek geformuleerd. De kleigroeve is gelegen langsheen de Schelde, op het grondgebied van zowel de gemeente Kruibeke (provincie Oost-Vlaanderen) als de gemeente Zwijndrecht (provincie Antwerpen).

Na de ontginningsactiviteiten worden de ontgonnen kleiputten opgevuld of verontdiept om dit ontginningslandschap ten dienste te stellen van toekomstige ruimtelijke invullingen.
Het bestaande GRUP ‘Herstructurering Kleigroeve Argex’ dient herzien te worden aangezien de te bergen fracties te beperkend werden neergeschreven in de verordenende stedenbouwkundige voorschriften.

Umicore Precious Metals Refining (UPMR) – gekend als toonaangevende marktreferentie in de recyclage van complexe, edelmetaal houdende materialen – is gevestigd in Hoboken aan de overzijde van de Schelde. Umicore is vragende partij om een restproduct van hun complexe metallurgische flowsheet te bergen op de Argex-Sterhoek, zogenaamde non-ferroslakken. Het bergen van dit restproduct wordt in de voorschriften van het huidige GRUP niet toegelaten, waardoor er zich een herziening opdringt.

Het gegeven dat beide bedrijven aan de Schelde zijn gelegen, vormt de perfect opportuniteit om het transport van deze restfractie over het water in te richten. Zo wordt met voorliggend planproces geen bijkomende verkeersbewegingen op het omliggende wegennetwerk veroorzaakt. Het watertransport wordt als voornaamste vervoersmodus naar voor geschoven.

Om vanaf de los- en laadkade van het bedrijf Argex de bergingslocatie te bereiken, dient de Kruibeeksesteenweg (N419) gekruist te worden. Op vandaag gebeurd dit nog d.m.v. een gelijkvloerse kruising. Parallel aan dit GRUP wordt in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de realisatie van een ondergrondse kruising onderzocht. Zo worden alle kruisende bewegingen verkeersveilig ingericht om de verkeersveiligheid en doorstroming van de N419 te verbeteren.

Na de opvulling van de ontginningsputten wordt een nabestemming voor de kleigroeve vooropgesteld. Deze bestaat enerzijds uit gemengd regionaal bedrijventerrein op het grondgebied gemeente Kruibeke en anderzijds uit natuur op het grondgebied gemeente Zwijndrecht.

Om de nabestemming natuur zo kwalitatief mogelijk in te richten wordt, eveneens parallel aan het planproces, een natuurinrichtingsplan opgemaakt.